Sprawiamy, aby niemożliwe stało się możliwe.

Firma ALSPAW od 1994 roku jest światowym liderem w produkcji aluminiowych systemów scenicznych. Specjalizujemy się w kompleksowej produkcji scen mobilnych, zadaszeń, barierek ochronnych, podestów scenicznych, konstrukcji wystawienniczych, konstrukcji dyskotekowych, trawersów DUO, TRI, QUADRO.

Firma ALSPAW oferuje kompleksowe usługi, wysoką jakość produktów, unikalne rozwiązania technologiczne dające funkcjonalność, wszechstronność użycia niezależnie od rozmiarów imprezy i ponad wszystko dbamy o troskę i bezpieczeństwo naszych Klientów- spełniamy europejskie normy bezpieczeństwa.

 • Sceny mobilne produkowane przez ALSPAW to profesjonalne sceny zaprojektowane z myślą o branży rozrywkowej. Stanowią idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty.

 • Firma ALSPAW oferuje unikalne rozwiązania konstrukcji tworzonych z trawersów Duosystem,
  Trisystem oraz Quadrosystem dających funkcjonalność i przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo.

 • Firma ALSPAW oferuje unikalne rozwiązania konstrukcji dachowych dające funkcjonalność i ponad wszystko troskę o pełne bezpieczeństwo. W naszej ofercie można znaleźć pełną gamę zadaszeń: jednospadowe, dwuspadowe, profilowane a także tunelowe.

 • Mobilna Trybuna to najnowszy produkt ALSPAW PRODUCT GROUP, trybuna umieszczona jest w przyczepie do transportu, czas rozłożenia to tylko 60 min przez 1 osobę.

 • Modułowe podesty sceniczne są profesjonalnymi systemami scenicznymi, które są produktem bazowym do tworzenia scen do zadaszeń uwzględniając podesty do chórów, podium na konferencje, wybiegi na pokazy mody, podium do ekspozycji targowych oraz widowni do teatrów.

 • Aluminiowe barierki koncertowe są estetycznym i profesjonalnym zabezpieczeniem masowych imprez. Zapewniają doskonałą kontrolę nad napierającym tłumem, nie powodując odbić dźwięku. W pełni składana konstrukcja zapewnia maksymalną oszczędność miejsca podczas transportu.

Serwis i konserwacja

Serwis i konserwacja scen mobilnych
(zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858)

Scena mobilna ALSPAW będzie działać niezawodnie przez długi okres, jeśli będzie prawidłowo użytkowana i konserwowana. Poniżej Producent ALSPAW przedstawia zalecenia, które należy wykonywać:

 • podczas dłuższego nieużywania przechowywać złożoną scenę w budynku lub pod zadaszeniem. Materiały użyte do produkcji sceny są wodo i mrozoodporne jednak przy długotrwałym narażeniu niektórych elementów, mogą one wykazywać oznaki zużycia, jak na przykład wyblaknięcie materiałów plandek i siatki od promieni słonecznych. Dlatego firma ALSPAW zdecydowanie zaleca zakrycie wszystkich elementów, które pozostają na zewnątrz,
 • wszystkie ruchome części sceny mobilnej powinny być raz w roku smarowane. W celu uniknięcia korozji zaleca się również coroczne smarowanie wszelkich mechanizmów, zamków, wpustów i zawiasów,
 • podłogę podestu należy utrzymywać w czystości i suchości. Zalecamy raz do roku pomalować sklejkę farbą do drewna. Żadne inne czynności konserwacyjne nie są wymagane. Nie należy używać oleju ani innych środków czyszczących i woskować, ani polerować podestów,
 • przed sezonem należy sprawdzić poziom oleju,
 • scena mobilna posiada śruby samohamowne, jednakże należy pamiętać, aby kontrolować co pewien czas połączenia śrubowe, szczególnie przykręcenie zespołu jezdnego i dyszla oraz urządzenia najazdowego, zaczepu i kół,
 • raz do roku należy skontrolować ramę podwozia, stan spoin czy nie wystąpiły pęknięcia,
 • co jakiś czas należy sprawdzać ciśnienie w oponach, ich stan. Zużyte opony zwiększają ryzyko poślizgu, dlatego regularnie sprawdzaj ich stan,
 • raz do roku należy użyć silikonu w sprayu do gazówek oraz zaczepów burtowych,
 • w warunkach zimowych należy opłukiwać scenę z piasku i z soli.

Dzięki tym czynnością zagwarantujemy dobre funkcjonowanie sceny mobilnej a co za tym idzie i bezpieczeństwo przez długi czas.

Wszelkie działania naprawcze sceny mobilnej, powinny być wykonywane przez Producenta.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: service@alspaw.com.pl. Osoba odpowiedzialna: Maciej Michalak – kierownik produkcji.

Dotyczy scen mobilnych firmy ALSPAW, kategoria O2, typ: EME, EMD, EMC.
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies wraz z klauzulą informacyjną

Zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniamy co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość

 • ograniczenie celu

 • minimalizacja danych

 • prawidłowość

 • ograniczenie przechowywania

 • integralność i poufność

 

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

 • Administratorem Twoich danych osobowych będzie ALSPAW GROUP Sp. z o.o. Sp.k, ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6222788575, REGON 361204415, KRS .0000551953

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ALSPAW GROUP Sp. z o.o. Sp.k., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- przez e-mail: admin@alspaw.com.pl

- telefonicznie: +48 62 592 50 80

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1)

 • w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • w celu wystawiana i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, na podstawie obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązującego w Polsce prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp. co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, telefon, adres e-mail.

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu
  kontynuacji umowy)

 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 • dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia

 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy

 • dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały

 

Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli

 • ograniczenia przetwarzania danych; Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 • prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: admin@alspaw.com.pl zadzwoń pod numer:+48 62 592 50 80

Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia z nami umowy lub świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz, w pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO). Odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy/świadczenia usług/przygotowania oferty

.

Wykorzystywanie plików cookies

Definicje

 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

 • Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 • Serwis - oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): alspaw.com.pl oraz alspaw.eu

 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do twojego Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


 


 

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności